Słowniczek kandydata do pracy

Joanna Kwiatkowska

Business case, feedback, headhunter – w procesie rekrutacyjnym wiele sformułowań może być niejasnych, gdy brakuje ci jeszcze doświadczenia. Ten słowniczek wyjaśnia najważniejsze zwroty i określenia.

Brand – potocznie znak, logo lub nazwa produktu, a często zamiennie także marka. To jednak błędne podejście, bo brand w języku branżowym to coś więcej niż sama marka. Niektórzy mówią, że najwłaściwszym określeniem będzie „świadomość marki”, a zatem w skład brandu wejdą także emocje, jakie budzi i wartości, które niesie. Z kolei branding to przede wszystkim budowanie relacji z konsumentem, kreatywne tworzenie wizerunku produktu, głównie poprzez kampanie reklamowe.

Business case (in. uzasadnienie biznesowe) – raport lub dokument argumentujący opłacalność danego przedsięwzięcia lub inwestycji. Osoba ubiegająca o pewne stanowiska może zostać poproszona o sporządzenie business case w ramach przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Wówczas, w uzasadnieniu biznesowym należy przedstawić główne założenia i cele przedsięwzięcia, udowodnić korzyści projektu, jego rentowność i zasadność oraz określić kanały przepływów finansowych.

Przykład z potencjalnego procesu rekrutacji: – Proszę o przygotowanie business case dotyczącego wdrożenia faktoringu w naszym przedsiębiorstwie.

Coach – trener, prowadzący zajęcia (coaching) z pracownikiem w celu zwiększenia jego motywacji, podjęcia inicjatywy do działania lub pomagający mu w poradzeniu sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi. Coach pomaga określić cele i możliwości ich realizacji, w obszarze pracy przedstawia opcje rozwoju i wykonywania działań zawodowych. Patrz także: Mentoring

Feedback – inaczej informacja zwrotna dotycząca różnych zagadnień z zakresu środowiska pracy. Jest to najczęściej subiektywna opinia na temat wykonywanej pracy, kompetencji, zachowania lub wyników testów kwalifikacyjnych potencjalnego pracownika. Ocena ta może być zarówno pozytywna jak i negatywna, ważne by ukazywała mocne i słabe strony kandydata, kierunek niwelowania błędów oraz dalszego rozwoju.

Freelancer (in. wolny strzelec) – osoba pracująca na zlecenie dla jednego lub wielu pracodawców, wykonująca określoną usługę lub produkt. Do grupy freelancerów należą przede wszystkim przedstawiciele tzw. wolnych zawodów – graficy, programiści, dziennikarze, tłumacze, rysownicy, konsultanci – wykonujący prace twórcze i umysłowe.

Headhunter – osoba, która zawodowo zajmuje się właściwym dopasowaniem kandydatów do odpowiednich dla nich stanowisk pracy i odwrotnie. Dotyczy to przede wszystkim zawodów elitarnych, menedżerskich i kierowniczych. Headhunter wyłania z rynku pracy najlepszych specjalistów, przedstawia im ofertę pracy oraz prezentuje ich kandydaturę pracodawcom.

HR/dział HR (ang. human resources) – inaczej zasoby ludzkie w danym przedsiębiorstwie, czyli grupa pracowników wraz z ich wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem oraz postawami jakie reprezentują. Skrót HR to również określenie działu firmy, w którym przeprowadza się wszelkie działania związane z rekrutacją, organizacją pracy i szkoleń oraz polityką kadrową przedsiębiorstwa.

Know-how – w dokładnym tłumaczeniu “wiedzieć jak”, czyli określenie konkretnej wiedzy w danej dziedzinie, fachowości, biegłości, znajomości specyfiki tej branży lub zakresu jej działań.

Przykłady z potencjalne rozmowy kwalifikacyjnej:

– Jakie jest pani/pana know-how w tym zakresie?

– Czy może nam pani/pan potwierdzić swoje know-how podając konkretne przykłady?

– Jeśli my jako firma oferujemy całe know-how, czego możemy oczekiwać od pana/pani w zamian?

Kompetencje – to wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności potwierdzone doświadczeniem, które w połączeniu dają skuteczne rezultaty zawodowe.

Kultura organizacji – umowny zbiór wartości, norm i zachowań, jakie są aprobowane przez firmę i kultywowane przez wszystkich przedstawicieli tego przedsiębiorstwa. To swoista filozofia firmy kierowana zarówno w stronę klientów, jak również do wnętrza przedsiębiorstwa.

Kapitał ludzki – to złożony zespół cech i umiejętności posiadanych przez pracowników danej firmy, do którego należą m.in.: specjalistyczna wiedza, inteligencja, talent, doświadczenie, predyspozycje, postawy, wartości, motywacja, mentalność.

Mentoring – to przekazywanie przez osobę doświadczoną wiedzy i wszelkich tajników związanych z pracą oraz specyfiką danego stanowiska drugiej, mniej doświadczonej osobie. Inaczej przyuczanie do zawodu, wsparcie, stymulowanie rozwoju oraz opieka nad „uczniem” w celu odkrywania jego potencjału i pomocy w adaptacji do nowego stanowiska pracy. Z założenia mentorem powinna być osoba posiadająca autorytet, know-how oraz predyspozycje do sprawowania pieczy.

Miękkie kompetencje (ang. soft skills) – zbiór psychofizycznych i społecznych cech, które posiada kandydat do pracy. Są to m.in.: intuicja, kreatywność, motywacja, perswazja, sposób komunikowania się, zdolność podejmowania decyzji, odporność na stres, rozwiązywanie konfliktów itp. Zespół tych cech jest bardzo często równie ważny dla pracodawców, jak posiadanie tzw. twardych umiejętności.

Networking – tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów z innymi przedstawicielami, najczęściej tych samych zawodów lub branż zdobywane podczas szkoleń, konferencji i targów specjalistycznych, ale nie tylko. Relacje te przynoszą obopólne korzyści – rozszerzenie wiedzy na konkretne tematy, zwiększenie ilości potencjalnych klientów, tworzenie wspólnych projektów, rozwiązywanie ewentualnych problemów, np. technicznych, kadrowych, sprzedażowych.

Portfolio – zbiór dokumentów i prac potwierdzających wcześniejsze twórcze działania kandydatów w konkretnej dziedzinie, np. fotografia, grafika komputerowa, projektowanie strojów, aranżacja wnętrz itp.

Próbka pracy – to zadanie, które powinien wykonać kandydat do pracy, powierzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej i charakterystyczne dla danego stanowiska.

Referencje – to opinie wcześniejszych lub aktualnych pracodawców na temat pracy i zachowania osoby starającej się o pracę. Referencje mają zwykle formę pisemną, w której wcześniejszy pracodawca zaświadcza o kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych pracownika. Mogą być także wyrażone podczas rozmowy telefonicznej.

Rozmowa kwalifikacyjna (ang. interview) – to spotkanie potencjalnego kandydata na wybrane stanowisko z przyszłym pracodawcą lub jego przedstawicielem (rekruterem). Rozmowa ta to inaczej wywiad z kandydatem na temat jego kompetencji, doświadczenia, stylu pracy, warunków pracy, oczekiwań obu stron. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone przez jedną lub więcej osób i przybierać także formę testu wiedzy na konkretny, związany z ofertą pracy, temat.

Rekruter – osoba prowadząca spotkanie dotyczące oferty pracy oraz nadzorująca cały proces zatrudnienia kandydatów.

Rynek pracy – umowne określenie ofert pracy pracodawców i kandydatur pracowników gotowych do podjęcia pracy. Najprostszym wyjaśnieniem będzie stwierdzenie, że na rynku pracy towarem jest praca, sprzedawcami pracodawcy, a kupującymi pracownicy.

Samozatrudnienie – to podjęcie zatrudnienia poprzez założenie własnej, często jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ścieżka kariery – plan rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem spełnienia warunków do jej realizacji, np. podwyższanie kwalifikacji, odbycie praktyk zawodowych itp.

SMART/analiza SMART – metoda pozwalająca na określenie zasadności stawianych sobie celów, wykorzystywana w dziedzinie zarządzania, ale także podczas rozmów kwalifikacyjnych. SMART to akronim 5 słów pochodzących z języka angielskiego – specific, measurable, achievable, realistic, time-bound oznaczających kolejno: konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny/ważny oraz określony w czasie. Upraszczając, każdy stawiany sobie cel powinien być zgodny z określeniami SMART.

Przykład z rozmowy kwalifikacyjnej:

– Proszę określić cel, do którego pan/pani dąży wykorzystując w tym analizę SMART.

– Zgodnie z analizą SMART, jakie są pana/pani cele zawodowe?

Twarde kompetencje – w analogii do kompetencji miękkich jest to zbiór konkretnych umiejętności oraz posiadanie wiedzy specjalistycznej potrzebnej na danym stanowisku pracy, np. umiejętności pisania tekstów handlowych, znajomość języków obcych, obsługa programów komputerowych, zdolność obsługi konkretnych maszyn i urządzeń, umiejętność strzyżenia, szycia, gotowania itp.

 

Podobne artykuły

Bycie szewcem znów jest modne!

Ta branża miała być w kryzysie, ale Internet i Facebook otworzył dla niej nowe możliwości. Zobacz 4 historie nowoczesnych szewskich biznesów. Jeszcze kilka lat temu pisano,...

Aż wióry lecą!

Mówiło się, że stolarz to zawód bez przyszłości. Nic bardziej mylnego. Te trzy historie pokazują, że jest w tej branży jest miejsce na wiele pomysłów! W...

W jakiej branży znajdziesz pracę?

Sprawdziliśmy perspektywy pracy dla kosmetyczki, pielęgniarki, pomocy medycznej, kierowcy, hydraulika i mechanika. Mówi się, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Jak wszystko wokół zmiany...