Sukces Pisany Szminką to pierwsza polska organizacja zapewniająca kompleksowe wsparcie i promocję kobiet w biznesie, przedsiębiorczości i nauce. Została założona w 2008 roku. Od 2016 roku Fundacja koncentruje się na wzmacnianiu pozycji kobiet i zwiększaniu ich aktywności zawodowej, budowaniu różnorodności i wspieraniu młodych ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl oraz www.sukcestoja.pl

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku w celu poznawania młodzieży spoza Polski, promowania tolerancji i zrozumienia. Z czasem Semper Avanti ewoluowało i poszerzyło zakres działań o współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w celu edukacji międzynarodowej młodzieży. Semper Avanti skupia się w Polsce na aktywnym wpieraniu młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy, a także budowania zaufania do demokracji jak i innych obywateli świata. Stowarzyszenie aktywnie wspiera wiele Młodzieżowych Sejmików oraz pozwala swoim wolontariuszom na podróżowanie po świecie w celu promowania i wspierania młodzieży na rynku pracy i poza nim.

Jest to jedna z największych lubelskich organizacji pozarządowych. Jej głównym zadaniem jest wpieranie młodzieży w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych. Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej, zachęca młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość. Dodatkowo od 2016 roku Fundacja realizuje na terenie województwa lubelskiego program „Pewnie w dorosłość”, w którym młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz szkoleń i staży zawodowych.

PCK to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jako członkowie Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca realizują akcje na rzecz potrzebujących, uwrażliwiają społeczeństwa na krzywdę ludzką i promują idee niesienia bezinteresownej pomocy. Polski Czerwony Krzyż od początku swojego istnienia działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jako że takie osoby często są bezrobotne, jako jedną z form wsparcia PCK oferuje szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Założone w 2004 roku stowarzyszenie inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Statutowym celem Q Zmianom jest organizacja szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Chcemy wspierać procesy uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Stowarzyszenie współpracuje z uczelniami, miastami, gminami, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz ponad 35 szkołami i przedszkolami aby zapewnić odpowiednie, wartościowe wsparcie dla każdej potrzebującej osoby.

Od 15 lat Stowarzyszenie realizuje projekty społeczne i edukacyjne w celu aktywizowania młodzieży. Poprzez realizowane projekty wspomagamy młodych ludzi w rozwijaniu kompetencji kluczowych, – potrzebnych na rynku pracy. Dodatkowo wspieramy młodzieżowych liderów, którzy w tym procesie wspomagają młode osoby. Morena z Gdańska współpracuje z ZHR, ZHP i Caritas Polska w celu certyfikacji kompetencji zdobywanych przez młodych ludzi. Wszystko po to aby mieć pewność, że ich edukacja nieformalna i pozaformalna jest na jak najwyższym poziomie.